Voorzieningen

ALGEMEEN

AVONDVIERDAAGSE
Eenmaal per jaar wordt er op een gezellige manier een avondvierdaagse georganiseerd. De start en finish zijn op vier verschillende locaties in Engelen en Bokhoven.

Meer informatie:
www.avondvierdaagseengelen.nl

BIBLIOTHEEKPUNT
Men kan via internet – of per telefoon – boeken reserveren bij de Stadsbibliotheek. Men geeft bij het reserveren dan aan dat men de boeken af wil halen bij het afhaalpunt Engelenburcht, in de Engelenburcht. Op donderdag kunt u dan van 14.00 uur tot 16.00 uur uw bestelde boeken afhalen. Die staan dan voor u klaar in een tasje. U kunt dan meteen ook uw gelezen boeken terugbrengen.

Meer informatie:
Mail naar Maarten Hoogaars: engelenburcht@engelenburcht.nl

WIJKBUS ENGELEN-BOKHOVEN
De Vereniging Wijkbus Engelen-Bokhoven, opgericht in 2016, zorgt ervoor dat er in Engelen en Bokhoven een vorm van vervoer is op de momenten dat overdag tussen 09.00 en 15.30 uur de bus van Arriva niet rijdt.

Voor meer informatie en de dienstregeling: www.wijkbusengelenbokhoven.nl
Meer informatie: www.buurtpreventieteamengelen.nl

STICHTING WELZIJN BOKHOVEN
Stichting Welzijn Bokhoven organiseert activiteiten voor alle Bokhovenaren. Zowel voor volwassenen als voor kinderen staan elk jaar diverse invullingen voor middagen en avonden op de agenda.

STICHTING ENGELENS BELANG
Is een overkoepeling van alle verenigingen van Engelen en Bokhoven ter behartiging van gemeenschappelijk belangen.

Zorgt voor het organiseren van festiviteiten in Engelen welke door geen andere vereniging worden verzorgd (o.a. viering van Koningsdag, intocht van Sint Nicolaas en de Herdenking 4 mei).

Engelens belang zorgt er ook voor dat maandelijks de papieren Tweeterp bij u op de mat ligt en dat deze website gerealiseerd kon worden.

Voorzitter: vacant
Secretaris/ penningmeester: Hans van de Ven
Commissarissen: Christien Megens, Ine van den Dolder

GEMEENTE

BESTUURSRAAD ENGELEN BOKHOVEN
De bestuursraad is een adviesorgaan van het gemeentebestuur. Zij is begin jaren zeventig ingesteld toen de dorpen Engelen en Bokhoven (evenals Empel) hun zelfstandigheid opgaven en opgingen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De oude gemeenteraden veranderden toen in bestuursraden.

Meer informatie:
E-mail: info@bestuursraad.nl
Website: www.bestuursraad.nl

BIN (BUURT INFORMATIE NETWERK)
BIN (buurtinformatienetwerk) is een samenwerkingsverband van bewoners in een bepaalde buurt. Onder leiding van coördinatoren gaan buurtbewoners samen aan de slag om hun woonomgeving veiliger te maken. Dat gaat in samenspraak met de politie. Elkaar informeren, daar gaat het om. En dat gebeurt digitaal, door middel van e-mailverkeer.

Meer informatie:
www.bindb.nl

GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH
Inwoners kunnen donderdagavond bij de dependence hun aangevraagde identiteitsbewijs of rijbewijs ophalen. In Engelen (Heuvel 18) van 18.00 tot 18.30 uur.

De aanvraag doet u van tevoren in het Stadskantoor in ’s-Hertogenbosch of de dependance in Rosmalen (Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1).

Meer informatie:
Correspondentie: Postbus 12345, 5200 GZ, ‘s-Hertogenbosch
Website: www.s-hertogenbosch.nl
Telefoon: (073) 615 51 55

HONDENVOORZIENINGEN
Er zijn hondenuitlaatroutes-en uitrenvelden. Ook zijn er in sommige wijken hondentoiletten. Hier hoeft u de uitwerpselen niet op te ruimen. Het verschil tussen een hondenuitlaatroute- en uitrenveld is dat de hond bij de uitlaatroute aan de lijn blijft!

Actuele kaart hondenvoorzieningen:
Klik op deze link

Meer informatie:
www.s-hertogenbosch.nl/dieren
Meldpunt Openbare Ruimte:
Telefoon: (073) 615 55 55

STICHTING DIERENPARK VLACIE
De dieren worden verzorgd door vrijwilligers. Zij zorgen om toerbeurt voor het eten en drinken van de dieren. Het zwerfvuil in het parkje wordt opgeruimd en ze letten op de gezondheid van de dieren. Professionele ondersteuning van de gemeente zorgt ervoor dat hoeven worden gekapt en de schapen geschoren. Op zondag wordt zoveel mogelijk op het vaste tijdstip van 10:30 uur gevoerd om ook bezoekers de gelegenheid te geven het parkje eens binnen te bekijken.

Meer informatie:
Gerard Hermans: 06-23497397

ONDERWIJS

JENAPLANSCHOOL ANTONIUS ABT
Jij bent uniek, jij bent goed zoals je bent. Binnen ons kindcentrum krijgen kinderen wortels en vleugels. Wij leggen een basis aan kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Een wortelstelsel dat een stevig fundament biedt als voorbereiding op de samenleving. De vleugels zijn de onderdelen die zorgen voor het uitvliegen in de maatschappij. Dit geven wij vorm binnen een veilig pedagogisch klimaat. Wij vinden een doorgaande ontwikkelingslijn belangrijk. Daarom werken wij aan gezamenlijke thema’s. De inhoudelijke wereld van de afdeling kinderopvang en ontwikkeling en school zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Meer informatie:
www.antoniusabt.nl

Telefoon: (073) 85 11 200
E-mail: info@antoniusabt.nl

Bezoekadres Park:
Engelerpark 4
5221 AM Engelen

Bezoekadres Slot:
Oberon 17
5221 LT Engelen

KINDCENTRUM DE MATRIX
Het is een eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs. Wij stellen hoge verwachtingen aan de leeropbrengsten van de kinderen.
Het verwerven van de noodzakelijke kennis en het opdoen van diverse vaardigheden vormen de basis.
Uitgangspunt is dat werken en leren voldoende uitdaging bieden, waardoor de leerlingen goed gemotiveerd blijven. Daarbij mogen we best eisen stellen.
De kinderen worden regelmatig getoetst om te kijken of ze de leerstof beheersen. Kinderen die moeilijkheden ondervinden proberen we door extra (voor)instructie en herhaling verder te helpen, maar ook kinderen die het gemakkelijk afgaat verliezen we niet uit het oog. Voor hen is er ruimschoots extra stof. Zelfstandig werken vormt een belangrijk aspect daarbij, waardoor kinderen eigen verantwoordelijkheid leren dragen. Natuurlijk gaat dit alles niet, zonder de continue aandacht voor de ontwikkeling van de sociaal- emotionele en de creatieve vaardigheden van het kind. Er bestaat een open contact tussen ouders en school.

Meer informatie:
www.kcdematrix.nl

Telefoon: (073) 851 99 90
E-mail: info@kcdematrix.nl

Bezoekadres:
Kraanvogellaan 4
5221 GB Engelen

JEUGD

STICHTING JEUGD- EN JONGERENWERK ENGELEN
De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Engelen (beter bekend onder de naam ‘De Schuilplaats’) heeft als doel het organiseren van jeugd- en jongeren activiteiten in het dorp Engelen in de ruimste zin van het woord. Hierbij wordt gestreefd naar bevordering van de sociale ontplooiingsmogelijkheden van jeugd en jongeren. Via deze weg wordt een zinvolle bijdrage geleverd aan de vrijetijdsbesteding van jeugdigen en jongeren. ‘De Schuilplaats’ biedt de jeugdigen/jongeren enerzijds activiteiten aan om hun vrije tijd in te vullen en anderzijds wordt beoogd sociaal ongewenst gedrag (met name op straat) te voorkomen.

Meer informatie:
www.schuilplaats.nl

VAKANTIEJEUGDWEEK
Traditioneel wordt in de laatste week van de zomervakantie de Vakantiejeugdweek gehouden met dagelijks activiteiten voor jong en oud.

Meer informatie:
Christien Megens
Telefoon: (073) 631 14 25

OUDEREN

SENIORENVERENIGING 55+ ENGELEN-BOKHOVEN-HAVERLEIJ
Deze vereniging is ontstaan uit de Seniorenvereniging Engelen/ Bokhoven en is opgericht op 1 mei 1956. We proberen zoveel mogelijk activiteiten te organiseren voor senioren. Wekelijks is er op woensdag wandelen of fietsen en op de eerste dinsdag van de maand drinken we gezamenlijk koffie in de Engelenburcht. Af en toe zijn er uitstapjes in de regio. Jaarlijks in augustus wordt een busreis georganiseerd, waaraan ook niet leden kunnen deelnemen. Rond Kerstmis is er een kerstviering.

Meer informatie:
Tineke Kaal
Telefoon: (073) 631 16 11

ENGELERHART
Wekelijks zijn er activiteiten voor ouderen in de Engelenburcht. Wij organiseren de volgende activiteiten: op dinsdagmiddag: kaarten (rikken), bloemschikken, biljarten en seniorengym. Op donderdagmiddag: tekenen en schilderen. Computerlessen op afspraak. Elke eerste vrijdag van de maand op vrijdagavond: bingo

Meer informatie:
Annie Kraaijkamp: (073) 631 19 35
Anneke Aubel: (073) 631 13 92

KINDEROPVANG

BSO EIJGENWIJZE
Onze visie is kort en bondig, namelijk:
“Spelen is leuk en plezier maken staat centraal”

Dagelijks worden er meerdere activiteiten aangeboden die afgestemd zijn op de interesses van de aanwezige kinderen. Deze activiteiten worden georganiseerd op het gebied van creativiteit, huiselijkheid, dans & expressie en sport & spel.

Meer informatie:
www.eijgenwijze.nl

Telefoon: (073) 631 21 06
E-mail: info@eigenwijzekinderopvang.nl

Bezoekadres:
Halewijn 16
5221 LZ ‘s-Hertogenbosch

KINDERDAGVERBLIJF DRIBBEL
Daadwerkelijk naar kinderen luisteren en kijken, zorgzaamheid, flexibel en probleemoplossend, initiatief nemen en richting geven, sociale interactie, samenwerken, verantwoording nemen, creatief denken.

Meer informatie:
www.kinderdagverblijf-dribbel.nl

ONTMOETINGSPLEKKEN

DE ENGELENBURCHT
De Engelenburcht is het Cultuurhuis van Engelen. Hier kan iedereen uit het dorp Engelen en Bokhoven terecht voor activiteiten in het kader van welzijn en cultuur. Daarnaast is het café van de Engelenburcht elke doordeweekse avond open. Wilt u een feestje of een andere activiteit organiseren dan bent u van harte welkom in de Engelenburcht.

Meer informatie:
www.engelenburcht.nl

Telefoon: (073) 631 19 05
E-mail: engelenburcht@engelenburcht.nl

Bezoekadres:
Heuvel 18
5221 AP Engelen

ENGELERHART
Waar een klein dorp groot in kan zijn, wordt bewezen door de Brabantse gemeenschap Engelen, onder de rook van ’s-Hertogenbosch. Gebouwencomplex Engelerhart herbergt een Voetbalvereniging FC Engelen, Jeugd- en Jongerenwerk De Schuilplaats, Jenaplanschool Antonius Abt. een kinderdagverblijf en kind-opvang voor en naschoolse opvang Eijgenwijze,  Dansschool Dansplaats, Muziekschool ‘s-Hertogenbosch, Yoga Engelen en Fysio Engelen in één complex.

Op het Engelerpark zijn ook nog een aantal verenigingen actief en nauw betrokken met Engelerhart: Hardloopclub Engelen, Tennisvereniging Engelen, Survival U-Base, Avondvierdaagse Engelen, Segway Polo Nederland, Bootcamp Boldy en Sporthal Engelerhout

Meer informatie:
www.engelerhart.nl

Telefoon: 06-81462221
E-mail: beheer@engelerhart.nl

Bezoekadres:
Engelerpark 2-10
5221 AM Engelen

KERK

DRIEKONINGENCOMITÉ
Onze kinderen tijdens het Driekoningenfeest laten zingen ten behoeve van de kinderen in de derde wereld. Op 6 januari, na een korte bijeenkomst in de St. Lambertuskerk, waarbij alle kinderen hun vaak zelfgemaakte liedjes laten horen, gaan de koninkjes zingend het dorp door. Na afloop komen ze weer samen in de Engelenburcht.

In 1972 is gestart met het driekoningenzingen in deze vorm. De opbrengst is elk jaar voor een familielid van een inwoner in Engelen, die werkzaam is in een ontwikkelingsland.

Meer informatie:
Tiny Waltmans
Telefoon: (073) 633 00 20

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT BOKHOVEN
Vele eeuwen heeft het dorp stormen, (godsdienst-)oorlogen en rampen doorstaan. Parels zijn er gebleven: de kerk, restanten van het kasteel, Huis La Licorne en enkele andere huizen. Een rijke geschiedenis met als mooiste parel een levende gemeenschap.

Nog steeds blijft de parochie pastorale ondersteuning en begeleiding van de Abdij van Berne ontvangen. Mede dankzij actieve parochianen, werkzaam in verschillende werkgroepen, willen wij de ‘vrije Heerlijkheid’ levend houden.

Alle vieringen beginnen om 11:15 uur.

Meer informatie:
www.parochiebokhoven.nl

E-mail: pastoor@parochiebokhoven.nl
U kunt ook bellen/mailen met de vice-voor-zitter van het kerkbestuur, Loek Prinsen:
Telefoon: 06-16344715
E-mail: lprinsen@live.nl

PROTESTANTE KERK ENGELEN
De Oude Lambertus, het kerkgebouw waarin onze gemeente haar erediensten houdt, is in feite het overgebleven priesterkoor (absis) van de veel grotere kruiskerk uit 1587. Op het plein van de kerk is aan de opgemetselde muurtjes te zien wat de afmetingen waren: 50 meter lang en een grootste breedte van 24 meter. Toen de kerk in 1587 zwaar werd beschadigd door de strijd tussen de Staatse en de Spaanse troepen, was zij ruim 300 jaar oud! In 1285 werd de kerk vanuit het Bisdom Luik overgedragen aan de Orde van de Norbertijnen van de abdij van Berne, die toen nog aan de andere kant van de Maas bij Heusden lag. De Abdij kreeg toen reeds het recht om in Engelen de pastoors te benoemen.

Meer informatie:
www.kerk-engelen.nl

SINT LAMBERTUSPAROCHIE
Uit het oudste document waarin Engelen met name wordt genoemd blijkt, dat er in het jaar 815 al mensen woonden. Van de parochie Engelen weten we dat in 1285 de Abdij van Berne het pastoraat krijgt en dat sindsdien de Norbertijnen (de ‘Witheren’) de bediening hebben. Vóór die tijd moet hier ook al iets van een geloofsgemeenschap zijn geweest, want in 1147 heeft er al een kerkje gestaan.

Meer informatie:
www.parochie-engelen.nl

Telefoon: (073) 631 12 16
E-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl
Spreekuur: maandag van 9.00–12.00 uur
Bereikbaarheid pastor Fons Boom: maandag van 9.00–11.00 uur op de pastorie

Bezoekadres:
Graaf van Solmsweg 75
5221 BM Engelen

GEZONDHEIDSZORG

DIAGNOSTIEK VOOR U
Diagnostiek voor U biedt medisch diagnostische onderzoeken op aanvraag van uw (huis)arts of verloskundige.
Hier kunt u onder andere terecht voor bloedafname (elke werkdag zonder afspraak), radiologische echo’s, gynaecologische echo’s en zwangerschapsecho’s, functieonderzoeken (onderzoek naar hart en longen) en diabetesonderzoeken (oog- en voet onderzoek).

Meer informatie:
www.diagnostiekvooru.nl

Hoofdlocatie:
Eekbrouwersweg 10
5233VG ’s-Hertogenbosch

FYSIO- EN MANUELE THERAPIE ENGELEN
Fysio- en Manuele therapie Engelen handelt vanuit de overtuiging dat iedereen door middel van de juiste begeleiding en ondersteuning het maximale uit zijn/haar bewegingspotentieel kan halen.
Met een ervaren team van professionals zijn we actief op twee locaties. Zowel de praktijk in gezondheidscentrum De Lage Leun als onze hoofdvestiging zijn eenvoudig te bereiken (met de auto en openbaar vervoer) en bieden volop (gratis) parkeerruimte.

Meer informatie:
www.fysio-engelen.nl

HUISARTSENPRAKTIJK ENGELEN
Wij werken met een spreekuur, alleen op afspraak. De assistente zal naar de reden vragen van uw bezoek aan de huisarts. Ook kunnen we u terugbellen voor een telefonisch consult.

Benut onze assistentes! Voor bv. de bloeddruk, wondbehandeling, oren uitspuiten, urineweginfecties, het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente. Ook met medische vragen (moet ik wel of niet langskomen? Gaat dit waarschijnlijk vanzelf over?) kunt u bij hen terecht.

Voor spoedgevallen belt u met de praktijk en toets 1.

Meer informatie:
www.huisartsenengelen.praktijkinfo.nl

Bezoekadres:
Kraanvogellaan 11
5221 GA ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6311366

Na 17.00u en in het weekend belt u met de Huisartsenpost:
Telefoon: 0900-8860

Meer informatie:
www.diagnostiekvooru.nl

Hoofdlocatie:
Eekbrouwersweg 10
5233VG ’s-Hertogenbosch

GEZONDHEIDSCENTRUM LAGE LEUN
Gezondheidscentrum Lage Leun is een centrum waar diverse (para)medische zorgverleners onder één dak zijn gevestigd. Het gezondheidscentrum concentreert zo de zorg die u nodig heeft op één plaats en stelt zich ten doel om de bezoekers van zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien. De zorgaanbieders binnen het gezondheidscentrum zien het als hun kerntaak om daarin een optimale bijdrage te leveren. De zorg is laagdrempelig en goed bereikbaar, gericht op alle gezondheidsproblemen en voor alle leeftijdscategorieën.

Meer informatie:
www.lageleun.nl

Bezoekadres:
Kraanvogellaan 11-13-15
5221 GA Engelen

MEDIFITNESS
Medifitness is een paramedisch fitnesscentrum, waar mensen in een prettige en rustige omgeving zelfstandig en/of onder persoonlijke begeleiding kunnen trainen. Fitnesstraining onder begeleiding kan gericht zijn op het verminderen van lichamelijke klachten, die u in het dagelijks functioneren in meerdere of mindere mate beperken. De klachten kunnen zeer uiteenlopend zijn, variërend van sportblessures tot klachten die veroorzaakt zijn door een aandoening. Onder bepaalde voorwaarden kan Medifitness vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Meer informatie:
www.fysio-engelen.nl/medifitness/

Telefoon: (073) 6312077
E-mail: info@fysio-engelen.nl