ONTMOETING IS WENS BIJ DORPSTAFEL

Op woensdag 16 januari organiseerde de bestuursraad samen met de seniorenvereniging een dorpstafel in De Engelenburcht.

Ruim 90 dorpsgenoten in de leeftijd van 50 tot bijna 90 waren hierbij aanwezig.Het doel van deze bijeenkomst was het verzamelen van de wensen van senioren rondom de thema’s wonen, welzijn en zorg.

Na een woord van welkom door Yvonne Schram, voorzitter van de bestuursraad, ging Hans van Dartel, voorzitter van de seniorenvereniging, verder als presentator van de avond.

Ter inspiratie was Jan Jansen, van de seniorenvereniging HEVO uit Rosmalen, uitgenodigd om als inleiding te vertellen welke stappen daar zijn gezet voor senioren en kwetsbare burgers. In alle wijken van Rosmalen zijn er initiatieven gestart door vrijwilligers, gesteund door professionals, zoals het af en toe gezamenlijk koken en eten, een maatjesproject met telefooncirkels, straatzorgservice met vervoer, klusjes en uitleen op afroep en een lees- en filmkring. Ook zijn er buurtambassadeurs die feeling hebben met de buurt en aanspreekpunt zijn om mensen verder te helpen. Belangrijk is gebleken dat jong en oud met elkaar wordt verbonden en dat er ontmoetingspunten zijn waar bewoners elkaar kunnen treffen.

Na dit enthousiast betoog werden de aanwezigen in 8 groepen verdeeld om begeleid door gespreksleiders drie kwartier serieus van gedachte te wisselen over de thema’s wonen, welzijn en zorg in onze dorpen. Bij elke groep zat ook een notulist die alles keurig vastlegde. Echter niet alleen genoemde thema’s werden besproken. Ook het openbaar vervoer, de informatievoorziening, de communicatie met de gemeente, wie zijn de mantelzorgers van de toekomst en het proberen te behouden van de voorzieningen die er nu zijn, kwam aan de orde. Ook kwam de behoefde aan meer bankjes tijdens een wandeling naar boven en mist men de dorpsgezelligheid van vroeger.

Tegen het einde van de avond werd namens elke groep in het kort verteld wat er was besproken. Over het algemeen is men tevreden over het wonen. Men ziet wel meer behoefte aan huurwoningen voor senioren en woonvoorziening om bij dementie ook in het dorp te kunnen blijven. Als idee werd geopperd om grote huizen geschikt te maken voor dubbele bewoning. Ook werd als voorbeeld een kangoeroewoning in de tuin bij één van de kinderen genoemd.

Bij het welzijn kwam de grote behoefte van het in de buurt kunnen ontmoeten van elkaar naar boven, waarbij het omzien naar elkaar een grote rol speelt. Hiervoor zou in Bokhoven, in De Haverleij en in Engelen dorp een soort ‘huiskamer’ moeten komen waar men overdag terecht kan voor een kopje koffie, een praatje en mogelijk wat samendoen. De grote opgave is om ook juist de eenzame dorpsgenoten hierbij te betrekken.

Over de zorg is men ook wel tevreden, echter men mist vaak één aanspreekpunt en de juiste informatie. Als idee werd hier geopperd om in het dorp een verplegend echtpaar te huisvesten die door iedereen kan worden ingehuurd.

Na deze inventarisatie deed Hans van Dartel een oproep om zich te aan te melden om mee te denken en te doen voor het vervolg. Sommige ideeën kunnen op korte termijn worden gerealiseerd. Wie wil er meewerken iets op te zetten of ideeën uit te werken? Hierbij kunnen ook eigen initiatieven vorm krijgen. Meld u aan bij de leden van de bestuursraad of het bestuur van de seniorenvereniging.

Tot slot liet Margo van den Oord van de bestuursraad weten dat de resultaten van deze avond zullen worden besproken in de bestuursraadsvergadering van 21 januari en dat er voor initiatieven geld beschikbaar is in het wijk- en dorpsbudget. Rond 21.00 uur werd deze geslaagde avond besloten met voor iedereen een gratis drankje aan de bar.