IS DE SCHUILPLAATS VOOR JEUGD OF JONGEREN?

Op woensdag 13 februari jl. zijn in Jeugd- en Jongerencentrum ‘De Schuilplaats’ de resultaten van een onderzoek gepresenteerd wat is uitgevoerd door 12 leerlingen van de opleiding Social Work van de Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Dit onderzoek vond plaats op verzoek van het bestuur van De Schuilplaats, wat zich afvraagt op welke doelgroep zij zich moeten richten en hoe ze meer vrijwilligers kunnen krijgen. Naast het bestuur, bestaande uit Erik Kruisheer, Charlotte van Rooij, Erwin Pijnenburg en Wim Roelsma, waren ook jongerenwerker Jos de Kort met zijn leidinggevende, Yvonne Schram van de bestuursraad, John Cornelissen als grondlegger, twee vormgevers uit het dorp, de kindwerker en uiteraard de leerlingen met hun docent aanwezig.

Het onderzoek bestond onder andere uit interviews en observaties. Bij de interviews zijn jongeren uit het dorp Engelen, Slot Haverleij en de kastelen gesproken.  Hieruit is gebleken dat veel jongeren uit de kastelen en het Slot vaak onbekend zijn met het jongerencentrum of daar een verkeerde associatie mee hebben.

ACTIVITEITEN

De geïnterviewde jongeren gamen en poolen nu vooral als ze bij ‘De Schuilplaats’ zijn. Een aantal jongeren is er nog nooit geweest. Wel hebben ze allemaal ideeën over wat ze zouden willen doen in een jongerencentrum. Ze denken aan koken, bakken, gamen, dansen, voetballen, workshops volgen, spelletjes doen, filmavond, muziek maken en themadagen. De meeste jongeren willen graag meehelpen in de organisatie en benaderd worden via social media, posters, flyers en de website.

IMAGO

Een deel van de gevraagde jongeren vindt het logo leuk. De oudere jongeren vinden het logo vaak te kinderachtig. Bij meerdere jongeren wordt de naam ‘De Schuilplaats’ als misleidend ervaren. Sommige denken dat het een dansclub is of een plek is om te schuilen bij gevaar.

OBSERVATIES

Er is ook gekeken naar andere jongerencentra in de gemeente zoals ‘Eye’ in Empel, ‘4West’ in de Kruiskamp, ‘De Poort’ in Maaspoort en ‘Number One’ in Rosmalen. Deels worden hier dezelfde dingen gedaan als in Engelen. Opvallend is dat ‘Eye’ alleen jongeren toelaat van 12 tot 18 jaar waarbij  de oudere automatisch vrijwilliger worden als ze blijven. ‘4West’ onderhoudt contact met de ouders van de jongeren via WhatsApp en ‘Number One’ heeft de banken zo neergezet dat de jongeren worden uitgelokt om met elkaar in gesprek te gaan. Door de opstelling zitten de jongeren minder vaak achter de computer. Ook gaan zij de wijk in om op zoek te gaan naar jongeren.

Conclusies:

  • Behoefte: Hierbij blijkt dat de meerderheid van de jongeren een groter aanbod van activiteiten wil zien. De meeste oudere jongeren vinden het leeftijdsverschil in ‘De Schuilplaats’ te groot.
  • Communicatie: Hierbij komt naar voren dat de meeste bezoekers komen via mond-tot-mond reclame. In Empel wordt groep 8 van de basisschool standaard uitgenodigd ter kennismaking en ook elders wordt gewerkt met social media en flyers.
  • Imago: Hierbij komt naar voren dat het gebouw van ‘De Poort’ en ‘4West’ opvalt in de wijk, Dat ze verschillende ruimtes hebben en dat ze jongeren platen met graffiti hebben laten bespuiten om daar de meubels van te maken.
  • Participatie: De meeste jongeren willen meehelpen in de organisatie van de activiteiten. Ook geven ze aan dat ze proberen vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar ‘De Schuilplaats’.

Naast genoemde thema’s kwam naar voren dat een aantal jongeren een goede band heeft met de jongerenwerker en een aantal hem graag wat actiever ziet.

ADVIES

Naar aanleiding van het onderzoek adviseren de leerlingen van Avans om samen met de jongeren en de jongerenwerker te gaan kijken naar een nieuwe, passende naam en logo. Ze adviseren om te gaan kijken naar één specifieke leeftijdscategorie. Zo kan de jongerenwerker zich specifiek richten op die doelgroep en is het voor jongeren fijner om leeftijdsgenoten te treffen. Ook is het wenselijk een groter en gevarieerder aanbod te creëren. Hierdoor zullen meer jongeren zich openstellen om een kijkje te komen nemen, omdat ze verandering merken en zien dat de doelgroep inspraak heeft. De participatie, waarbij ook de ouders betrokken worden, kan bevorderd worden door meer initiatief vanuit de jongeren zelf te laten komen. Ze erbij betrekken geeft hen verantwoordelijkheidsgevoel. Door communicatie met up-to-date social-media kan de aantrekkingskracht verbeteren. Bij enkele vragen vanuit het publiek bleek dat jongens- en meidenavond nu goed in de smaak vallen. Een reünie van afgezwaaide groepen 8 kan een mooie activiteit zijn en dat een jongerencentrum ook in Engelen zeker bestaansrecht kan hebben als schakel tussen jongeren en maatschappij.

VERDER PRATEN

Na de presentatie van de resultaten werd in vier groepjes verder gepraat rond de thema’s behoefte, communicatie, imago en participatie. Elke groep met gesprekleider en notulist. Bij alle groepen kwam min of meer vooral naar voren dat eigenlijk eerst de doelgroep bepaald moet worden, voordat men verder kan. Voorzitter Erik Kruisheer liet achteraf informeel weten dat het jongerencentrum zich nu wil gaan richten op de 13 tot 17-jarige met een kennismaking in groep 8 van de basisschool. Een professioneel reclame- en communicatiebureau uit Engelen wordt door het bestuur aangetrokken om de doelstellingen verder vorm te geven. Het gegeven advies aan het bestuur van ‘De Schuilplaats’ werd door hen met veel dank en complimenten aangenomen en de bijeenkomst werd besloten met heerlijke oosterse hapjes in buffetvorm.

add_filter('pre_get_posts', 'excludeCat'); function excludeCat($query) { if ( $query->is_home ) { $query->set('cat', '-3,-5,-23'); } return $query; }

ONTMOETING IS WENS BIJ DORPSTAFEL

Op woensdag 16 januari organiseerde de bestuursraad samen met de seniorenvereniging een dorpstafel in De Engelenburcht.

Ruim 90 dorpsgenoten in de leeftijd van 50 tot bijna 90 waren hierbij aanwezig.Het doel van deze bijeenkomst was het verzamelen van de wensen van senioren rondom de thema’s wonen, welzijn en zorg.

Na een woord van welkom door Yvonne Schram, voorzitter van de bestuursraad, ging Hans van Dartel, voorzitter van de seniorenvereniging, verder als presentator van de avond.

Ter inspiratie was Jan Jansen, van de seniorenvereniging HEVO uit Rosmalen, uitgenodigd om als inleiding te vertellen welke stappen daar zijn gezet voor senioren en kwetsbare burgers. In alle wijken van Rosmalen zijn er initiatieven gestart door vrijwilligers, gesteund door professionals, zoals het af en toe gezamenlijk koken en eten, een maatjesproject met telefooncirkels, straatzorgservice met vervoer, klusjes en uitleen op afroep en een lees- en filmkring. Ook zijn er buurtambassadeurs die feeling hebben met de buurt en aanspreekpunt zijn om mensen verder te helpen. Belangrijk is gebleken dat jong en oud met elkaar wordt verbonden en dat er ontmoetingspunten zijn waar bewoners elkaar kunnen treffen.

Na dit enthousiast betoog werden de aanwezigen in 8 groepen verdeeld om begeleid door gespreksleiders drie kwartier serieus van gedachte te wisselen over de thema’s wonen, welzijn en zorg in onze dorpen. Bij elke groep zat ook een notulist die alles keurig vastlegde. Echter niet alleen genoemde thema’s werden besproken. Ook het openbaar vervoer, de informatievoorziening, de communicatie met de gemeente, wie zijn de mantelzorgers van de toekomst en het proberen te behouden van de voorzieningen die er nu zijn, kwam aan de orde. Ook kwam de behoefde aan meer bankjes tijdens een wandeling naar boven en mist men de dorpsgezelligheid van vroeger.

Tegen het einde van de avond werd namens elke groep in het kort verteld wat er was besproken. Over het algemeen is men tevreden over het wonen. Men ziet wel meer behoefte aan huurwoningen voor senioren en woonvoorziening om bij dementie ook in het dorp te kunnen blijven. Als idee werd geopperd om grote huizen geschikt te maken voor dubbele bewoning. Ook werd als voorbeeld een kangoeroewoning in de tuin bij één van de kinderen genoemd.

Bij het welzijn kwam de grote behoefte van het in de buurt kunnen ontmoeten van elkaar naar boven, waarbij het omzien naar elkaar een grote rol speelt. Hiervoor zou in Bokhoven, in De Haverleij en in Engelen dorp een soort ‘huiskamer’ moeten komen waar men overdag terecht kan voor een kopje koffie, een praatje en mogelijk wat samendoen. De grote opgave is om ook juist de eenzame dorpsgenoten hierbij te betrekken.

Over de zorg is men ook wel tevreden, echter men mist vaak één aanspreekpunt en de juiste informatie. Als idee werd hier geopperd om in het dorp een verplegend echtpaar te huisvesten die door iedereen kan worden ingehuurd.

Na deze inventarisatie deed Hans van Dartel een oproep om zich te aan te melden om mee te denken en te doen voor het vervolg. Sommige ideeën kunnen op korte termijn worden gerealiseerd. Wie wil er meewerken iets op te zetten of ideeën uit te werken? Hierbij kunnen ook eigen initiatieven vorm krijgen. Meld u aan bij de leden van de bestuursraad of het bestuur van de seniorenvereniging.

Tot slot liet Margo van den Oord van de bestuursraad weten dat de resultaten van deze avond zullen worden besproken in de bestuursraadsvergadering van 21 januari en dat er voor initiatieven geld beschikbaar is in het wijk- en dorpsbudget. Rond 21.00 uur werd deze geslaagde avond besloten met voor iedereen een gratis drankje aan de bar.

add_filter('pre_get_posts', 'excludeCat'); function excludeCat($query) { if ( $query->is_home ) { $query->set('cat', '-3,-5,-23'); } return $query; }

KERSTVERHAAL MET ACTUELE ITEMS

Op zondag 16 december jl. was het jaarlijkse jeugdkerstfeest in een goedgevulde, sfeervolle Protestantse kerk waarbij dominee Marloes Meijer voorging.

Na het zingen van ‘Midden in de winternacht’, begeleid door organist Chiel Spaans, begon het traditionele kerstspel volgens het evangelie van Lucas door de jeugd. Hierin speelden Maria, verschillende engelen, een schaap en een echte baby als Jezus. De herders ontbraken en ter plaatse werd Jozef benoemd. Het spel door de jeugd werd onderbroken door actuele items. Een brief van een vluchteling uit Syrië werd voorgelezen, een verhaal uit eigen ervaring van een pleegouder en een verhaal van iemand die een geadopteerde broer en zus heeft. Tussendoor zong Anne Marte Kingma enkele mooie liederen met als slot een echte rap. De jongeren van de gemeente hadden vooraf al gesproken over het onderwerp vluchteling en hebben besloten om samen met hen pannenkoeken te gaan bakken en voor hen Arabisch te gaan leren. Na afloop liet iedereen zich de chocolademelk goed smaken.

add_filter('pre_get_posts', 'excludeCat'); function excludeCat($query) { if ( $query->is_home ) { $query->set('cat', '-3,-5,-23'); } return $query; }